SON DƏQİQƏ

PressDent.Info

31 yanvar – Özgürlük, Demokratiya günü

31 yanvar – Özgürlük, Demokratiya günü
2-02-2017, 16:16 19749 dəfə baxılıb

Xaliq Bahadır

 

Hər gün Məhəmməd Əmin!Hər yer Məhəmməd Əmin!-
yanvarın başlanğıcından belə bir kampaniya başladım. Hər gün bu yöndə yazı yazdım. Daha çox, daha sanballı yazılar yaza bilərdim – göz sorunu olmasaydı.
Nə yazıqlar, o balaca yazılar da yetərincə qarşılıq görmədi – onları oxuyub bəyənənlərin sayı 60-ı aşmadı. Bu isə mənim suçum deyil, uzun illərdən bəri yalan yerə “yolumuz Rəsulzadə yoludur” deyə-deyə ÖZGÜDÜKÇÜ-PRAQMATİK (başqa tür desək, alverçi) siyasətlərlə Böyük Xalq Hərəkatını – çoxsaylı müxalifəti- gətirib yoxluğa çıxarmış bəlli “müxalifət liderlərinin” suçudur.
Bugünkü Azərbaycan müxalifəti idealsız-ideologiyasız “liderlərin” görklü yaradıcılıq örnəyidir – onlar alverçi xarakterləri, düşkün dünyagörüşləri ilə nə edə bilərdilərsə, Xalq Hərəkatını – müxalifəti hara gətirib çıxara bilərdilərsə, ora da gətiriblər…
İndi ortada Rəsulzadə ideologiyasına sarılmış gerçək bir müxalifət yoxdur. Bu faktınsa kökü ortada gerçəkdən Rəsulzadə ideologiyasına bağlı liderin – gerçək liderin!- yoxluğu faktıdır!
Bilirəm, çoxları burada yazılanları süngüylə qarşılayacaq. Çoxsaylı faktlar göstərməklə mən bu yöndə çox böyük yazı yaza bilərəm. Ancaq… gərəkmir: balaca, böyük, onsuzdadüzgünanlaşılmayacaq – hakimiyətdəolduğukimi, müxalifətdədəbütpərəstlikdir. Hərikisidəideologiyasızlıqdanqaynaqlanır. Yazdıqlarımın, yazacaqlarımındüzgünanlaşılmasıüçünmüxalifətçoxluğununMəhəmmədƏminidərindənoxuyuböyrənməsigərəkir. MüxalifətinçoxazıdaMəhəmmədƏminiyetərincətanımır – yetərincəoxuyuböyrənmədiyiüçün. Budayenədahaçoxuzunillərdənbəri “müxalifətlideri” statusudaşıyanlarınsuçudur: onların “Rəsulzadəyolçuluğu” yalançıxarakterdaşıdığındanMəhəmmədƏminBəyinəözləriyetərincəöyrənibmənimsəyiblər, nədəbaşqalarınaöyrədibmənimsədiblər.
UluÖndərimiz, UlusalLiderimiz “Millibirlik” kitabındayazır: “Demokratizmində, parlamentarizmindəbaşlıcafəlsəfəsiözgürlükdür”. BeləbirucafəlsəfəyəyiyələnməkləMəhəmmədƏminBəyyalnızDoğudünyasındadeyil, bütündünyadaçağınıqabağlayanDemokratiya, DemokratikRespublikaqurmuşdu. Partiyalarındademokratizmi, parlamentarizmiboğanindiki “müxalifətliderləri” gerçəkdənRəsulzadayolçusuolmadıqlarınıişdəözünügöstərənkonkretsiyasidavranışlarıiləsərgiləməkdədirlər – partiyalarına, partiyaiçidavranışlarınabax, dəyərver!Hakimiyətikorrupsiyadasuçlayanbirilərininözlərininhansıbulaşıqlarabatdıqlarınıbilənlərbilir. Belələri Demokratizmə, Parlamentarizmə bağlı ola bilməzlər…
AzərbaycanDemokratikRespublikasıParlamentininpolyaküyələrindənolan S.A. Vonsoviçəgörə, “AzərbaycanRespublikası, deməkolar, hərhansıquruculuğunolmadığıdurumdaAzərbaycanxalqınınmillidüşüncəsiiləyaradılmışdı”. O düşüncəninbaşındaböyüklərböyüyüBöyükMəhəmmədƏmindururdu – özgüdükçülükdənbütünlükləuzaq, bütünvarlığıiləUlusa, Ulusalçılığa, DemokratiyaideallarınabağlıMəhəmmədƏminBəy!BugünOnungünüdür…
P.S.Məhəmməd Əmin Bəy Çağdaş, Demokratik Azərbaycan dövlətinin qurucusudur. Ancaq dövlət yad əllərə keçdiyindən dövlətimizin qurucusuna dövlət düzəyində düşmənçilik sərgilənməkdədir. İndiki rejimin başlanğıcından Məhəmməd Əmin Bəyin adı “yad element” kateqoriyasına keçirilib. Bu üzdən televiziyalar 31 yanvarda belə Ulu Öndərimizi unutdurmağa yönəlik yol tuturlar – yolsuzluq yolu! Rejim Məhəmməd Əmindən yarasa işıqdan qorxan kimi qorxur!!
Satılmış sayt başçılarından biri 31 yanvarda ortaya Atatürkün Məhəmməd Əminə düşmənçiliyi ilə bağlı uydurmalar çıxarır. Bu sayaq sayıqlama-uydurmalara faktlarla dönə-dönə qarşılılq versək də, yararı yoxdur: özlərini bazara çıxaranlar iki böyük Türk liderini “vuruşdurmaqla” qazanc (pul-para) əldə etməyə çalışırlar. Onlar hansı rejimə qulluq etdiklərini, o rejimin onlardan nə istədiyini gözəl bilirlər…

ŞƏRH YAZ
OXŞAR XƏBƏRLƏR
SON DƏQİQƏ